Rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy dziecka- 1 miesiąc

 • dziecko komunikuje swoje potrzeby, samopoczucie oraz dyskomfort płaczem, krzykiem, pomrukiwaniem
 • krzyk i płacz to nieświadoma forma komunikacji dziecka z otoczeniem
 • w krzyku dziecka można zauważyć pewne różnice: głód i ból wywołują nagły, nieustający krzyk natomiast zmęczenie- łagodny, przytłumiony i żalący się
 • z biegiem czasu zaczyna być bardziej świadome- wie, że matka przychodzi wtedy, gdy płacze

Jeśli dziecko nie reaguje na obecność drugiej osoby, dziecko nie komunikuje się przez płacz- należy zwrócić się do specjalisty.

Rozwój mowy dziecka- 2- 5 miesiąc

 • pojawia się głużenie- jest to spontaniczna produkcja dźwięków składających się z samogłosek, dźwięków gardłowych,np.  “agu”
 • dziecko różnicuje swój płacz- inaczej płacze, gdy chce jeść, a inaczej, gdy ma mokrą pieluchę lub nudzi się
 • około 3 miesiąca dziecko zwraca większą uwagę, gdy się do niego mówi, jest zaciekawione osobami i uczy się przez patrzenie na innych i słuchanie ich
 • w 4 miesiącu życia pojawiają się okrzyki radości- charakteryzuje się on krótkimi wybuchowymi dźwiękami z nagłą zmianą tonu głosu
 • około 4-5 miesiąca następuje rozkwit głużenia- dziecko wydaje z siebie coraz więcej dźwięków
 • pojawiają się spółgłoski wargowe: m, p, b
 • dziecko nabywa umiejętność zmiany wysokości wydawanych  przez siebie dźwięków
 • wzrasta sprawność ruchowa aparatu artykulacyjnego
 • w 5 miesiącu dziecko zaczyna realizować sylaby składające się ze spółgłosek i samogłosek, pojawia się: t, d, g

Niesłyszące dzieci także głużą, nawet do 18 miesiąca życia dlatego ten okres nie jest wyznacznikiem prawidłowego słuchu u dziecka. Sygnałem alarmującym jest brak gaworzenia, które pojawia się około 6 miesiąca życia.

Rozwój mowy dziecka- 6- 9 miesiąc

 • pojawia się gaworzenie czyli pierwsze świadome wydawane dźwięki przez dziecko
 • dziecko wsłuchuje się w dźwięki otoczenia oraz te wydawane przez siebie- częściej je powtarza, zaczyna bawić się swoją mową
 • zaczyna łączyć samogłoski ze spółgłoskami tworząc sylaby
 • poszczególne sylaby z jednego łańcucha są różnicowane pod względem wysokości tonu i głośności- słychać wyraźnie rytmiczny podział dźwięków
 • dzięki gaworzeniu niemowlę zaczyna wytwarzać skojarzenia między dźwiękiem a obrazem przedmiotu, który się do niego odnosi
 • dziecko rozróżnia melodię mowy- na podniesiony ton reaguje płaczem, a na mowę pieszczotliwą- uśmiechem
 • w kolejnych miesiącach gaworzenie staje się coraz bardziej zróżnicowane i wzbogacone o nowe głoski
 • w 8 miesiącu dziecko potrafi szeptać- samo odkrywa, że może bardzo cicho gaworzyć i słucha siebie z uwagą
 • około 8 miesiąca naśladuje, powtarza oraz samodzielnie wokalizuje sylaby
 • rozumie wypowiedzi zabarwione emocjonalnie: “brawo”, “pięknie”
 • można zaobserwować inicjowanie dialogu przez dziecko- mówi po swojemu, jednak odnosi się do dorosłego- patrzy na niego
 • wskazuje palcem- niewerbalna forma komunikacji
 • w 9 miesiącu dziecko coraz częściej przechodzi do łączenia tylko dwóch takich samych sylab, wyraźnie je artykułując i wydzielając

Niesłyszące dzieci nie naśladują dźwięków otoczenia, nie gaworzą. Jeśli dziecko nie zaczyna gaworzyć, należy zgłosić się do lekarza i wykonać badanie audiologiczne.

Rozwój mowy dziecka- 9- 12 miesiąc

 • około 9 miesiąca życia dziecko naśladuje dźwięki z otoczenia, jest gotowe do artykulacji słów
 • pojawiają się pierwsze wyrazy
 • słowa zbudowane są z sylab otwartych, np. mama, tata, baba, pa pa
 • dziecko próbuje nazywać przedmioty i osoby
 • bawi się również głosem, tworząc długie, melodyjne ciągi sylab
 • reaguje na nazwy często powtarzających się sytuacji, imiona bliskich, nazwy zabawek
 • w 10 miesiącu dziecko potrafi bawić się w powtarzanie wypowiadanych przez dorosłego sylab- ta zabawa w mówienie i powtarzanie jest porównywalna z dialogiem
 • w 11 miesiącu dziecko spontanicznie używa tej samej sylaby, sylaby podwójnej lub innego dźwięku dla określenia znanych sytuacji, przedmiotów lub osób np: mówi “brr” za każdym razem, gdy widzi lub słyszy samochód- te pierwsze słowa nie zawsze i nie u wszystkich dzieci pojawiają się już w 11 miesiącu, wiele z nich wypowiada je nieco później
 • jeśli dziecko rozumie treść poszczególnych słów, wyraźnie reaguje na zakazy- na słowo “nie!” przerywa, choćby na moment swoją czynność- przed powtórzeniem zabronionej czynności spogląda przez chwilę pytająco na dorosłego
 • pod koniec pierwszego roku życia dziecko rozumie kilka słów, głównie rzeczowników oraz proste zdania zawierające polecenia, potrafi prawidłowo zareagować na polecenia: Choć tu, podaj mi ale nie robi tego za każdym razem

Jeżeli w wieku 12 miesięcy dziecko nie wydaje żadnych dźwięków, komunikuje się wyłącznie krzykiem, nie tworzy sylab- zaleca się obserwację u specjalisty.

Rozwój mowy dziecka- 1- 2 lata

 • zaczyna wydawać dźwięki, które mają znaczenie. Pomaga sobie przy tym mimiką twarzy i wskazaniem
 • wypowiada tzw. holofrazy, czyli wyrazy zastępujące całe zdania
 • czasem nie mówi nic, tylko pokazuje w stronę przedmiotu, co oznacza: “Podaj mi to”
 • dziecko posiada mały, ale powiększający się zasób słownictwa, najczęściej są to proste wyrazy: mama, baba, tata
 • pojawiają się onomatopeje czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze: hau, mu, miau
 • rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć
 • rozumie proste pytania i polecenia
 • reaguje na pytania o bliskich, np.: Gdzie jest tata? oraz na prośby: Daj misia.
 • reaguje na domowników, nazwę ulubionej bajki czy sytauacji
 • dziecko początkowo upraszcza budowę słów, wymawiając pierwszą sylabę lub końcówkę wyrazu
 • w słowniku dziecka występują takie samogłoski jak: a, u, i, e oraz spółgłoski: p. b, m, t, d, n, ś, ć czasem ź, dź
 • koło 18 miesiąca życia pojawiają się połączenia dwóch wyrazów
 • w słowniku dziecka przeważają rzeczowniki nad czasownikami
 • czasowniki zazwyczaj występują w formie oznajmienia lub rozkazu
 • wypowiedziane słowa pełnią funkcję zarówno nazwania przedmiotu jak i czynności z nim związanej

Kiedy dziecko zaczyna chodzić, jest tak zafascynowane nową umiejętnością, że na jakiś czas “zapomina” o mówieniu. Jest to normalne. Natomiast jeżeli do 2 roku życia dziecko wymawia tylko pojedyncze słowa, a jego słownik się nie powiększa należy zgłosić się do logopedy.

Rozwój mowy dziecka- 2- 3 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y- choć może je jeszcze mylić
 • wymawia samogłoski nosowe: ą, ę
 • wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n oraz ś, ź, ć, dź
 • może zamieniać f  na h lub odwrotnie
 • może zamieniać k, g na t, d
 • pod koniec 3 roku życia pojawiają się s, z, c, dz
 • dziecko powtarza intonację zdania
 • wypowiada pojedyncze wyrazy oraz tworzy pierwsze połączenia dwuwyrazowe
 • może przestawiać sylaby w wyrazach
 • połączenia wyrazów mogą być błędne gramatycznie
 • upraszcza wyrazy, skraca je
 • rozumie proste polecania słowne
 • mówi o sobie w 3 osobie
 • zaimek “ja” powinien pojawić się pod koniec 3 roku życia
 • wypowiadane zdania na początku mają postać prostego połączenia dwóch słów później pojawiają się połączenia trójwyrazowe lub dłuższe
 • na początku używa w większości zdań oznajmujących, później pytających i rozkazujących
 • używa tylko pierwszych, prostych form odmiany
 • używa czasowników i rzeczowników, które dotyczą jego najbliższego otoczenia
 • jeszcze nie różnicuje czasu przeszłego, przyszłego i teraźniejszego

Jeżeli dziecko używa tylko kilku pojedynczych słów, nie tworzy połączeń dwuwyrazowych, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem lub jeżeli rozwój jego mowy budzi wątpliwości- należy zgłosić się do logopedy.

Rozwój mowy dziecka- 3- 4 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y oraz nosowe: ą, ę
 • wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, j, l, ł oraz ś, ź, ć, dź
 • pojawiają się s, z, c, dz choć mogą być jeszcze zmiękczane
 • głoska r jest zastępowana przez j lub l
 • dziecko operuje bogatym słownictwem opisującym znane mu otoczenie
 • może przestawiać sylaby w wyrazach ale robi to coraz rzadziej
 • zaczyna samo się poprawiać
 • rozumie bardziej złożone polecenia słowne
 • pojawia się coraz więcej poprawnych gramatycznie form
 • tworzy kilkuwyrazowe zdania
 • używa zdań oznajmujących, pytających oraz rozkazujących z właściwą intonacją
 • zaczyna rozumieć zależności czasowe
 • używa czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i zaimków, chociaż może je niewłaściwie odmieniać
 • opowiada, co aktualnie widzi
 • mówi do siebie, głośno myśli

Jeżeli dziecko nie łączy wyrazów w zdania, mówi niechętnie, jest rozumiane wyłącznie przez osoby z najbliższego otoczenia; jeżeli nie pojawiają się nowe formy gramatyczne i nowe słowa lub jeżeli dziecko mówi mniej i gorzej niż wcześniej a w ogólnym  rozwoju obserwuje się regres, należy zgłosić się do logopedy.

Rozwój mowy dziecka- 4- 5 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y oraz nosowe: ą, ę
 • wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, j, l, ł oraz ś, ź, ć, dź
 • wymawia poprawnie głoski s, z, c, dz
 • pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż ale mogą być jeszcze błędnie stosowane
 • głoska r jest zastępowana przez l ale może pojawiać się już poprawna wymowa r
 • operuje bogatym słownictwem opisując znane otoczenie
 • poprawnie wymawia wielosylabowe słowa
 • samo się poprawia szukając właściwej formy
 • pyta o poprawność gramatyczną wyrazów, interesuje się językiem
 • operuje czasownikami we wszystki czasach i trybach, potrafi deklinować, żywa wyrażeń przyimkowych, chociaż mogą pojawiać się błędy
 • tworzy neologizmy, np.: czytacz- ktoś, kto dużo czyta
 • tworzy wielowyrazowe zdania i łączy je ze sobą w narrację
 • rozumie zależności czasowe, używa słów: wczoraj, jutro
 • używa większości części mowy z coraz większą poprawnością
 • zadaje pytania: jak?, dlaczego?
 • rozumie skomplikowane polecenia także zawierające zwroty: najpierw, następnie, pod, nad, obok

Jeżeli dziecko nie tworzy zdań, nie informuje o swoich potrzebach, nie rozpoznaje kolorów, nie zna poprawnych form najczęściej używanych wyrazów, bardzo często myli głoski, nie rozumie poleceń, niechętnie się komunikuje; jeśli wymawia głoski z językiem między zębami, śpi z otwartą buzią, ma problemy z żuciem lub połykaniem- należy zwrócić się po poradę do logopedy.

 Rozwój mowy dziecka- 6- 7 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne i nosowe
 • wymawia poprawnie wszystkie spółgłoski- w tym ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • nie zamienia głosek
 • pojawia się poprawna wymowa r
 • dziecko operuje bogatym słownictwem zgodnie z poziomem rozwoju poznawczego
 • używa wszystkich form gramatycznych słów poza najtrudniejszymi i rzadko używanymi [imiesłowy przysłówkowe]
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej- głoskuje, dzieli na sylaby
 • wyodrębnia głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu
 • samodzielnie wymyśla wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
 • wyklaskuje liczbę sylab w wyrazie
 • określa położenie przedmiotu względem otoczenia [nad, pod, obok, między, wewnątrz]
 • zaczyna czytać i pisać pierwsze wyrazy [imiona, nazwy]
 • buduje poprawne, złożone zdania bez błędów
 • zaczyna wychwytywać niuanse znaczeniowe [prosta ironie]
 • potrafi porównywać oraz klasyfikować przedmioty pod względem wielkości, kształtu, koloru, funkcji użytkowej
 • zna na pamięć kilka piosenek i wierszyków, rozumie ich treść

Jeżeli dziecko popełnia nadal sporo błędów gramatycznych, wymawia niepoprawnie jakąkolwiek głoskę, zacina się przy mówieniu, powtarza sylaby, jąka się lub jeżeli mówi zdecydowanie gorzej od rówieśników- należy udać się do logopedy.

Źródło:

Plakaty przygotowane przez Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim

T. Hellbrugge, J. Hermann von Wimpffen. Pierwsze 365 dni życia dziecka

 

 

Obejrzano w sumie 2 806 razy, z czego dzisiaj 1 raz(y).


Cześć!
Tu Monika z domologo.pl
W tworzenie strony i pomocy logopedycznych wkładam wiele serca i pracy.
Staram się, by zamieszczane materiały były wartościowe i atrakcyjne dla dzieci.
Jeśli chcesz, możesz wspomóc mnie w tym działaniu i w zamian podarować mi wirtualną kawę.
Będzie mi bardzo miło :)
Serdecznie dziękuję!

Postaw kawę

Możliwość komentowania została wyłączona.